La Factura Electrònica

E-Factura

La factura electrònica és l’equivalent funcional de la factura en paper, que es pot transmetre des de l'expedidor al destinatari per mitjans telemàtics. En termes informàtics, consisteix en un fitxer amb el contingut exigit per llei a qualsevol factura, que es pot transmetre d'emissor a receptor per mitjans telemàtics (d'un ordinador a l'altre) i que té unes característiques que n’asseguren l'autenticitat i integritat.

Una factura electrònica és, abans de res, una factura. Té els mateixos efectes legals que una factura en paper (recordem que una factura és un justificant del lliurament de béns o la prestació de serveis).

Les factures, en general, i les factures electròniques en particular, estan regulades pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació. Aquest Reglament estableix les normes que han de complir obligatòriament les factures, tant en paper com les electròniques.

Si fins ara el seu ús no estava molt estès, a partir del 15 de gener de 2015 serà obligatori facturar electrònicament a tots els organismes de l’Administració Pública, quedant exemptes aquelles factures amb import de fins a 5.000 euros i sempre que així es reculli a la normativa de la pròpia administració. És pretén amb aquesta mesura, impulsar el seu ús, no solament en les grans empreses sinó també entre pimes i autònoms.

Alguns dels avantatges que suposa la factura electrònica són l’estalvi de costos per l’emissor, reduir els temps de gestió, la mecanització en la seva administració i comptabilització, i agilitzar les transaccions, entre d’altres avantatges. Sempre sota la premissa de modernitzar l’economia i el desenvolupament de la Societat de la Informació.

Us adjuntem un enllaç on podreu trobar més informació sobre la facturació electrònica i com  aplicar-la a la vostra empresa:  Factura Electrònica (+)