Convocatòria d'ajuts extraordinaris, per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes

Ajut

L’objecte de l’ajut és el manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.

Per a percebre aquesta ajut cal reunir els requisits següents:

  • Ser una microempresa o persona treballadora autònoma (fins a 10 treballadors/es i facturació anual inferior als 2 milions d’euros). S’inclouen les societats mercantils, les societats cooperatives, les societats laborals, les societats civils privades i les comunitats de béns que ocupin fins a 10 persones treballadores.
  • Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya
  • Haver suspès l’activitat per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març al seu  l’article 10 i a l’ Annex , i qualsevol altra normativa que l’afecti que es pugui aprovar amb posterioritat o bé haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació entre el 14 de març de 2020 i el 21 de juny de 2020, en comparació amb el mateix període de l'any anterior.
  • Manteniment del 100% la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.


Quantia de l'ajut:

  • L’import de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul (màxim 3 treballadors/es) amb qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50%.


Termini de presentació de les sol·licituds: del 31 de juliol de 2020 fins el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Més informació (+)