Subvencions a l’emprenedoria femenina en el sector digital

Fins al 23 de’abril està obert el termini per optar a subvencions per a empreses de base tecnològica liderades per dones per impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital, impulsades pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalita de Catalunya.

Aquestes subvencions han d’ajudar a consolidar empreses emergents de base tecnològica fundades i liderades per dones, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les empreses o empreses emergents que compleixin els requisits que consten en el punt 3 de l’annex de les bases reguladores:

  • A l’equip fundador hi ha d’haver com a mínim una dona que tingui el 50% de les accions de la companyia.
  • La companyia ha d’estar establerta a Catalunya, i ha de tenir entre un i tres anys de vida des de la seva constitució, en el moment de la publicació de la convocatòria.
  • L’empresa ha d’estar constituïda com a societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa.
  • Ha de ser una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica.

Més información en el següent enllaç (+)