Patent Box: incentiu fiscal per a empreses innovadores

Imatge2

El passat mes de juliol de 2016 va entrar en vigor la nova regulació del Patent Box en l’Impost sobre Societats.

El Patent Box és tracta d’un incentiu fiscal per a les empreses sorgit en l’àmbit de la UE amb l’objectiu de promoure la I+D+i i reduir la càrrega fiscal a les empreses que acreditin haver desenvolupat directament una activitat inventora i que cedeixi l’ús dels actius intangibles generats.

D’aquesta manera, les empreses que obtinguin rendes procedents de la cessió del dret d’ús o d’explotació de patents, dibuixos o models, plànols, fórmules o procediments secrets, de drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques, tindran dret a una reducció en la seva base imposable del 60% de les rendes obtingudes per aquesta cessió (diferencia positiva entre els ingressos i les despeses generades per l’actiu intangible cedit).

Més informació en el següent enllaç de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques