Global Entrepreneurship Monitor. Informe Espanya 2013.

GEM2013

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és una xarxa mundial sobre emprenedoria i té per objectiu fer que la informació d'alta qualitat sobre la iniciativa emprenedora mundial estigui disponible per al major públic possible.

Anualment elabora amb dades obtingudes a partir d'enquestes a la població i a experts, un informe que recull les principals característiques del procés emprenedor espanyol. Amb aquest informe, les institucions i agents relacionats amb l’emprenedoria disposen d'informació de qualitat i indicadors per fomentar la creació empresarial.

En l'Informe GEM Espanya 2013, es destaca que més de la meitat de la població percep el l’emprenedoria com una bona opció professional i no considera la por al fracàs com un obstacle. Els resultats revelen que Espanya ha disminuït el nivell d’emprenedoria per oportunitat, enfront de l'augment de les iniciatives motivades per necessitat:

• S'observa un lleuger repunt en el percentatge de la població espanyola que percep oportunitats per emprendre

• Aproximadament la meitat de la població percep que posseeix els coneixements i habilitats requerides per emprendre

• Prop de la meitat de la població percep que la por al fracàs no suposa un obstacle per emprendre

• Més de la meitat de la població percep l’emprenedoria com a bona opció professional a Espanya

• Prop de la meitat percep que emprendre brinda un bon estatus social i econòmic

En l'Annex a l'Informe GEM Espanya 2013, s'ofereix un resum gràfic dels resultats obtinguts i les consideracions al fenomen emprenedor a Espanya.